Potvrzení věku

Zubr dosáhne dospělosti zhruba ve 3 letech. Člověk v 18.

A právě to je věk, od kterého je možné navštívit stránky s informacemi o alkoholických nápojích.

Jsem člověk a už mi bylo 18 let.

Ještě ti nebylo 18 let a chceš se dozvědět něco o alkoholu?
Podívej se na stránku: pijsrozumem.cz

Pravidla soutěží na sociálních sítích

1.    Zadavatel a pořadatel soutěže

1.1.     Zadavateli soutěže jsou společnosti Maspex Czech s. r. o., Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín, 186 00, IČ 25716379, zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 63795 a  Maspex Slovakia Trade s. r. o., se sídlem: Slovnaftská 102, Bratislava 821 07, Slovenská republika, IČ: 45296138, DIČ: SK 2022922869, zapsaná v obchodním rejstříku – Okresní soud Bratislava I, oddíl Sro, vložka 61617/B (dále jen „zadavatel“).

1.2.     Pořadatelem soutěže je společnost Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 (dále jen „pořadatel“).

 

2.    Doba trvání a místo soutěže

2.1. Soutěže probíhají průběžně na instagramovém profilu www.instagram.com/zubrowkaczsk a na facebookovém profilu www.facebook.com/zubrowkaczsk zadavatele (dále jen „místo konání soutěže“). 

2.2. Trvání konkrétní soutěže (dále jen „doba trvání soutěže“) je specifikované v daném soutěžním příspěvku. V době trvání soutěže je možné se do soutěže zapojit. 

2.3. Losování a vyhlášení výherců proběhne následující den po skončení soutěže.

 

3.    Podmínky účasti

Soutěž je určena fyzickým osobám – spotřebitelům, starším 18 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, kteří jsou zároveň plně svéprávní. Soutěže se nemohou účastnit osoby v pracovněprávním vztahu k zadavateli, pořadateli, a osoby, které jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé nebo osoby jim blízké ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění. V případě, že některá z vyloučených osob bude v soutěži vylosována, nemá nárok na výhru a výhra propadne ve prospěch zadavatele soutěže. Zadavatel může rozhodnout o opětovném zařazení výhry do soutěže.

 

4.    Pravidla soutěže

4.1. Soutěžící se do soutěže o výhry zapojí tak, že v době trvání soutěže splní zadání v aktuálním soutěžním příspěvku na instagramovém, resp. facebookovém profilu značky zadavatele.

4.2. Výherce bude vylosovaný, nebo vybraný odbornou porotou na základě stanovených kritérií. Způsob výběru a počet výherců je vždy uvedený v soutěžním příspěvku.

4.3. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou, a to splněním soutěžního zadání. Pokud soutěžící vloží více než jeden soutěžní komentář, pro účely soutěže bude brán v úvahu pouze první vložený komentář.

4.4. Používaní více instagramových a/nebo facebookových identit jedním soutěžícím je zakázáno. Porušení tohoto ustanovení může vést k vyloučení soutěžícího ze soutěže.

 

5.    Výhra, oznámení a předání

5.1.       Počet a druh výher je specifikovaný v daném soutěžním příspěvku. 

5.2.       Výherce bude vždy zveřejněný v komentáři soutěžního příspěvku a vyzvaný, aby prostřednictvím soukromé zprávy poslal svoje údaje. V případě, že se výherce pořadateli neozve do sedmi dní od obdržení zprávy, nárok výherce na výhru zaniká a výhra nebude udělena.

5.3.       Výhry budou odeslány výhercům do 2 týdnů od ukončení dané soutěže poštou, nebo kurýrní službou.

5.4.       Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

  

6.    Zpracování osobních údajů

6.1. Soutěžící souhlasí se zpracováním všech jím poskytnutých údajů do databáze zadavatele soutěže (správce osobních údajů) a pořadatele soutěže (zpracovatele osobních údajů). Za dobrovolné poskytnutí souhlasu pro níže uvedené účely se považuje zapojení se soutěžícího do soutěže. Pořadatel bude v souvislosti s pořádáním soutěže zpracovávat osobní údaje soutěžícího zaslané pořadateli na základě vyrozumění o výhře, tedy tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefon. Udělení souhlasu je podmínkou účasti v soutěži.

6.2. Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem plnění povinností pořadatele dle pravidel soutěže, tedy za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a předání výhry, a za účelem plnění právních povinností pořadatele vyplývajících z příslušných ustanovení právních předpisů.

6.3. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a po dobu potřebnou k plnění povinností pořadatele a naplnění účelu soutěže nebo do odvolání souhlasu.

6.4. Osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo předány třetím osobám v rámci plnění povinností stanovených pořadateli právními předpisy a v rámci plnění smluvních povinností pořadatele (banky, odborní poradci a další osoby, jejichž prostřednictvím pořadatel plní své povinnosti).

6.5. Soutěžící má za podmínek stanovených právními předpisy v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů dále uvedená práva:

a.    Právo na přístup: právo získat od pořadatele informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tak činí, soutěžící má právo na přístup k těmto osobním údajům a právo na další informace související s jejich zpracováním.

b.    Právo na opravu: právo, aby pořadatel bez zbytečného odkladu na žádost soutěžícího opravil nepřesné osobní údaje, které se daného soutěžícího týkají. Neúplné osobní údaje má soutěžící právo kdykoli doplnit nebo opravit.

c.    Právo na výmaz: právo, aby pořadatel na žádost soutěžícího jeho osobní údaje vymazal, a to za předpokladu, že je naplněn některý z těchto důvodů: (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (b) soutěžící odvolá souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; (c) soutěžící vznese námitky proti zpracování, kterým je třeba vyhovět (viz níže); (d) osobní údaje pořadatel zpracoval protiprávně; (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Právo požadovat výmaz však soutěžící nemá, pokud je zpracování nezbytné: (a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; (b) pro splnění právní povinnosti pořadatele; (c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; (d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování; (e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d.    Právo na omezení zpracování: právo, aby pořadatel omezil zpracování osobních údajů soutěžícího v případě, že: (a) soutěžící popírá přesnost osobních údajů – zpracování pořadatel omezí na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů; (b) zpracování je protiprávní a místo výmazu soutěžící žádá o omezení použití osobních údajů; (c) pořadatel již nepotřebuje osobní údaje soutěžícího, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (d) soutěžící vznesl námitku proti zpracování – zpracování pořadatel omezí, dokud nebude ověřeno, zda jeho oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody soutěžícího.

e.    Právo na přenositelnost: Ve vztahu k osobním údajům, které pořadatel bude zpracovávat automatizovaně, může soutěžící požadovat jejich poskytnutí v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je pořadatel s jiným správcem předali mezi sebou.

f.     Právo odvolat souhlas: Ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování soutěžící poskytl pořadateli souhlas, má soutěžící právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud se však jedná o osobní údaje zpracovávané na základě jiných skutečností, právo odvolat souhlas se neuplatní. Souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící odvolat e-mailem zaslaným pořadateli na: info@friendlymail.cz či dopisem zaslaným na adresu pořadatele: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141. Odvoláním svého souhlasu však soutěžící ztrácí nárok na výhru v soutěži.

g.    Právo vznést námitku: Proti zpracování osobních údajů může soutěžící vznést námitku. Pořadatel nebude dále osobní údaje soutěžícího zpracovávat, pokud neprokáže závažné a oprávněné důvody (a) pro zpracování, které budou převažovat nad právy a zájmy soutěžícího nebo (b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

h.    Právo podat stížnost: V případě, že bude soutěžící jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.6. Více informací o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

6.7. Výherce bere na vědomí, že z důvodu řádného ukončení soutěže a informování veřejnosti o výsledcích dojde ke zveřejnění údajů v rozsahu: název účtu na Facebooku a/nebo Instagramu výherce dle odst. 5. těchto pravidel.

 

7.    Závěrečná ustanovení

7.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

7.2. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži. Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel je oprávněn vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

7.3. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena s platformou Instagram a/nebo Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli výše zmíněným platformám.

7.4. Nepřevzaté výhry propadají zadavateli. Pořadatel neodpovídá za poškození či ztrátu výhry během přepravy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher. Podmínky záruky a odpovědnosti za vady zboží či služeb se řídí podmínkami jejich dodavatelů, které pořadatel výhercům na výzvu sdělí, a kteří rovněž vyřizují případné reklamace.

7.5. Pořadatel ani zadavatel neodpovídá za technické závady a závady v přenosu dat v průběhu registrace, odesílání soutěžních vstupů či kdykoliv jindy v průběhu soutěže. Pořadatel ani zadavatel neodpovídají za doručení zprávy (e-mailu nebo poštovní zásilky), kterým bude zasílána informace o výhře.

7.6. Pořadatel a zadavatel si vyhrazují právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, skladbu výher, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Změna soutěžních podmínek je účinná jejím zveřejněním přímo na facebookovém/instagramovém profilu značky zadavatele. V případě, že dojde ke změně pravidel, soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze pravidel. Oprávnění pořadatele a zadavatele dle tohoto bodu se týká především případů, kdy by pořadateli či zadavateli působilo pokračování soutěže nepřiměřené obtíže, z důvodu zásahu vyšší moci, technických problémů a organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit řádný průběh soutěže.

7.7. Rozhodným právem je právo České republiky, resp. Slovenské republiky. Pro řešení sporů jsou v rozsahu umožněném právními předpisy příslušné soudy.

 

V Praze dne 1. února 2023